LỊCH LÀM VIỆC CÁC BÁC SĨ

Nội tổng quát

                   Chuyên khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Khoa Nhi

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Khoa Sản

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Khoa Nội

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

BSCKI.

Trương Thị Mỹ Nhiên

 

BS.

Lâm Thị Xuân

BS.

Lâm Thị Xuân

BS.

Lâm Thị Xuân

BS.

Lâm Thị Xuân

BS.

Lâm Thị Xuân

BS.

Lâm Thị Xuân

 

BS.

Trần Thị Hương

BS. 

Trần Thị Hương

BS. 

Trần Thị Hương

BS. 

Trần Thị Hương

BS. 

Trần Thị Hương

BS. 

Trần Thị Hương

 

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI.

Nguyễn Thanh Bình

BSCKI. Trang Hoàng Trí

BSCKI. Trang Hoàng Trí BSCKI. Trang Hoàng Trí BSCKI. Trang Hoàng Trí BSCKI. Trang Hoàng Trí   BSCKI. Trang Hoàng Trí
Khoa mắt

BSCKI.

Ngô Ngọc Liêm

BSCKI. 

Ngô Ngọc Liêm

BSCKI. 

Ngô Ngọc Liêm

BSCKI. 

Ngô Ngọc Liêm

BSCKI. 

Ngô Ngọc Liêm

BSCKI. 

Ngô Ngọc Liêm

 

Khoa Ngoại

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Khoa Da Liễu

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam

BSCKI.

Nguyễn Hoàng Nam

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam

 

Khoa Răng – Hàm – Mặt

BSCKI.

Huỳnh Thị Ngọc Thy

BSCKI.

Huỳnh Thị Ngọc Thy

BSCKI.

Huỳnh Thị Ngọc Thy

BSCKI.

Huỳnh Thị Ngọc Thy

BSCKI.

Huỳnh Thị Ngọc Thy

Đang cập nhật

Đang cập nhật

BS.

Trần Quốc Bảo

BS.

Trần Quốc Bảo

BS.

Trần Quốc Bảo

BS.

Trần Quốc Bảo

BS.

Trần Quốc Bảo

 

Đang cập nhật

 

Đang cập nhật